Fets succeïts en els darrers 6 mesos

Des de la darrera comunicació que vàrem publicar aquí a la web, hem assistit a plens de treball ordinaris i extraordinaris. Tot seguit us fem un breu resum dels aspectes més importants tractats fins ara, per ordre cronològic, segons surten en les ordres del dia dels plens celebrats:

S'ha aprovat el Pla d'Acció d'Energia Sostenible i Clima (PAESC) que redacta la Diputació de Barcelona per als municipis. Celebrem que disposem d'aquest estudi, donada la situació actual del planeta vers el canvi climàtic.

S'ha ampliat l'equip de govern amb dedicació i retribució, és a dir, de tres regidors hem passat a quatre, ja que ha entrat l'alcaldessa Anna Guixà també amb dedicació i retribució econòmica. Al respecte, des de ISQS creiem que en un ajuntament, encara que sigui d'un poble petit com el nostre, mai sobren mans, per tant, en aquest sentit, estaríem d'acord amb una major participació. De totes formes, les normatives que regulen el funcionament dels ajuntaments, no són prou aclaridores en el nombre de regidors que poden tenir retribució econòmica en municipis de menys de 1.000 habitants. És per aquest motiu, que en la celebració d'aquest ple, vàrem sol·licitar a l'ajuntament un informe jurídic que justifiqui el compliment de la legalitat en relació al nombre de regidors amb dedicació i sou del nostre ajuntament, i ens van comunicar que ens el farien arribar quan el tinguessin enllestit. Aquest fet però, ha motivat que no poguéssim donar el vist-i-plau al pressupost del 2020, ja que el primer capítol és el relatiu a despeses en personal i regidors i no podem donar el nostre acord fins que no disposem de la justificació conforme l'organització en retribucions econòmiques als regidors va acord amb la normativa que ho regula. Amb tot, aquest aspecte no afecta a l'aprovació d'aquests pressupostos, ja que els regidors de ISQS som dos, i la nostra abstenció no impacta significativament en els vots a favor dels cinc membres de l'equip de govern.

En relació a l'execució de la 1ª fase de casa del poble (que habilitaria un espai d'ús polivalent i part de les instal·lacions), el primer concurs per licitar les obres ha quedat desert, donat que algunes de les partides amb major incidència en el pressupost (en especial, de fusta estructural), sembla que incloïa materials amb preu inferior al de mercat, fet que ha provocat que les empreses contractistes no veiessin factible presentar-se. L'Ajuntament ha estat treballant per esmenar aquestes anomalies del projecte, per poder celebrar de nou un concurs per licitar les obres.

Han estat aprovades les ordenances fiscals per al 2020. Com a novetats, destacar els beneficis fiscals en obres quan es tracta d'actuacions amb energies renovables, la penalització en l'IBI per als propietaris d'habitatges que estiguin buits, la nova taxa de clavegueram per raó d'un conveni amb el Consorci del Besós (per al manteniment de les infraestructures amb participació d'aquesta entitat) i l'actualització de les taxes d'escombraries segons activitats econòmiques, entre d'altres. Les ordenances haurien d'estar penjades a la web de l'ajuntament, per si voleu fer-les-hi una ullada. Al respecte, hem cercat d'aportar, des de ISQS, contribucions tècniques per a un major enteniment per part de tots.

En relació a la causa jurídica contra alguns regidors i funcionaris de l'actual legislatura i de les legislatures anteriors del nostre ajuntament, del procediment 132/2018 que es segueix al Jutjat d'Instrucció nº 1 de Granollers, vàrem tractar, al ple del 20 de desembre de 2019, l'avançament d'honoraris per a la defensa i representació dels acusats. Al respecte, donat que l'assegurança de responsabilitat civil de l'ajuntament, no cobreix les despeses per a la contractació dels advocats per a la defensa dels regidors i funcionaris, donada la naturalesa de les causes que se'ls hi imputen, des de ISQS vam haver de recórrer a serveis jurídics propis per a que ens assessoressin sobre si l'ajuntament podia costejar dita defensa o no, amb diners públics. En l'informe que ens van emetre dits serveis jurídics, indicaven que l'Ajuntament no podia costejar la defensa dels regidors acusats però si podia avançar les despeses que se'n generin al personal funcionari. Vam traslladar tota aquesta informació a l'Ajuntament, que alhora estava ja rebent el seu propi assessorament jurídic. Així doncs, amb els vots a favor de l'equip de govern i la nostra abstenció, va quedar aprovat en el ple que s'avançarien les despeses jurídiques per a la defensa dels funcionaris acusats però no la dels regidors, doncs s'infringiria la legislació aplicable en allò que es refereix a la dedicació i ús dels diners públics dels ajuntaments.

Seguint amb la cronologia de temes tractats, ens trobaríem amb l'aprovació definitiva del projecte de desconnexió del Molí de Llobateres i l'aprovació inicial del projecte de telecontrol dels dipòsits d'aigua del municipi (costejat gràcies a una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua). Aquest darrer projecte, està en exposició al públic.

Per últim, hem anat comentant la necessitat que l'ajuntament pengi a la web les actes dels plens i els àudios registrats, per a que la ciutadania pugui accedir-hi. Al respecte, hem comprovat que a data d'avui, s'han actualitzat els àudios, dels que només mancaria el del darrer ple celebrat a finals de gener. La darrera acta penjada però, és d'octubre de 2018, per tant, no hi ha cap acta penjada de la present legislatura. Entenem però que l'ajuntament ho esmenarà properament, doncs així ens ho va comunicar.

Us seguirem informant.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button