L’Ajuntament es nega a donar-nos fotocopies

El passat dia 15 d’octubre, l’ajuntament va negar una altre vegada proporcionar les fotocòpies de la documentació sol•licitada. El notari que acompanyava a la portaveu del grup Independents per SQS-PM va aixecar acta de la personal negativa de l’alcalde a entregar fotocòpia dels documents examinats o que la portaveu fes ella mateixa còpia fotogràfica dels documents.

S’ha de fer esment que la informació sol•licitada refl ecteix les retribucions agades a l’alcalde i als regidors que formen l’equip de govern des de la seva presa de possessió.

Com es pot veure, l’equip de govern segueix bloquejant l’exercici del dret a la informació municipal als regidors de l’oposició tal i com ja es va informar en el full informatiu del mes d’agost.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button