Pr€ssupost pel 2018

El BOP del dia 8/1/2018 publica l'anunci que fa l'ajuntament de l'exposició a públic per un termini de 15 dies, durant els quals els interessants podran examinar-lo i presentar-hi reclamacions.

En aquest anunci no està exposat ni els capitols amb els seus corresponents imports, ni la plantilla del personal ni la relació dels llocs de treball, per la qual cosa la persona interessada en saber aquestes dades s'haurà de personar a l'ajuntament.

pressupost_municipal_2013

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button