Ordenances Fiscals exposades a public

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 28 d'octubre de 2016 va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per l'exercici 2017.

Aquestes  ordenances fiscals aprovades estaran exposades  al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

ORDENANÇA FISCAL

NÚM. 1. Impost sobre Béns Immobles.

NÚM. 5. Impost Construccions Instal·lacions i Obree (ICIO).

NÚM. 21. Taxa serveis intervenció administrativa en l'activitat.

NÚM. 25. Taxa per la prestació del servei de l'Escola Bressol.

NÚM. 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans.

NÚM. 39. Ordenança municipal de bon govern i convivència ciutadana.

NÚM. 40. Preu públic manteniment franja exterior.

NÚM. 41. Reglament de recollida de residus.

NÚM. 43. Reguladora de soroll i vibracions

edicte-46

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button