Ple ordinari 2 de setembre 2016

El  dia 2 de setembre de 2016 a les 19.00 hores es convoca sessió ORDINARIA del Ple de la Corporació a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 4 DE MARÇ DE 2016 I DEL 16 DE MARÇ DE 2016
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT I DE L’INFORME SOBRE PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016
5.- APROVACIÓ DE L’ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CREDIT 05/2016 AMB CARREC A ROMANENT DE TRESORERIA
6.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR
7.- DESPATX ORDINARI I INFORMES DE REGIDORIES.
8.- PRECS I PREGUNTES

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button