El Pla zonal del Moianès identifica sis camins que poden esdevenir carretera de la xarxa local

Moianès_ctra_ALTA

 

El Pla zonal de carreteres per la comarca del Moianès contempla que un total de sis camins municipals d'interès territorial amb una extensió de 36,8 km estan fent funcions de carretera i, per tant, són susceptibles d'incorporar-se a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona.

 

 

 

El Pla zonal ha estat presentat aquest dimarts pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament amb el president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras.

Foto: Diputació de Barcelona

El Pla zonal detalla els actuals camins municipals que tenen funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l'actual Reglament de carreteres estableix perquè una carretera sigui considerada com a tal. Així mateix, per a que un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo a temes com ara el ferm, les contencions, el  traçat  o la senyalització.

El Pla zonal del Moianès i la seva diagnosi s'enviarà a tots els alcaldes de la comarca. A partir d'aquí, el Consell Comarcal serà que haurà de gestionar i dinamitzar el debat territorial amb els alcaldes perquè, d'entre tots els camins municipals amb funció de carretera, consensuïn els tres prioritaris en què caldrà invertir per convertir-los en carretera.

El projecte contempla la realització d'una diagnosi zonal dels camins municipals per cada una de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, amb el compromís que el pla es revisi, com a màxim, cada cinc anys.

Un cop presentades i consensuades totes les diagnosi zonals comarcals la Diputació de Barcelona aprovarà definitivament el Pla zonal de la demarcació de Barcelona, avaluant-se econòmicament la inversió a fer. En aquest sentit, la Diputació es compromet a executar en aquest mandat 2015-2019 un camí municipal de cada comarca es transformi en carretera i passi a integrar-se a la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona.

Pla de millora de carreteres locals

El diputat Jordi Fàbrega també ha anunciat que es realitzaran obres de millora i eixamplament de dues carreteres del Moianès amb una longitud de 11 km, per tal de dotar-les de major seguretat. Aquestes carreteres són la BV-1245 d'accés a Granera i la BV-1341 de Sant Quirze Safaja.

Nova línia d'ajuts per a la millora i manteniment de camins municipals

En aquesta trobada amb els alcaldes del Moianès, el diputat Jordi Fàbrega ha informat del nou programa de la Diputació de Barcelona d'ajuts als municipis per a la millora i el manteniment de camins municipals.

D'acord amb la convocatòria, per poder rebre un d'aquests ajuts caldrà que els camins siguin d'ús han públic i estiguin en un àmbit no urbà.  Així, cada Ajuntament podrà rebre un ajut, com a màxim de 50.000 euros. El programa disposa d'un pressupost de 10 MEUR per aquest mandat 2016-2019, a raó de 2,5 MEUR per any.

Per valorar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments, es tindran en compte criteris la urgència de l'obra, com ara per a la reducció de riscos imminents, estabilització de talussos o restitució de la vialitat, la connectivitat a nuclis disseminats, la ràtio d'importància social a partir de km de camins / 1.000 hab, l'aportació econòmica municipal i la importància dels camins en l'àmbit territorial municipal.

Font: http://www.diba.cat/

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button