Pressupostos 2016

El passat 22 de desembre 2015 es va celebrar un Ple Extraordinari on es van aprovar inicialment els Pressupostos General de la Corporació per a l'any 2016, així com la plantilla del personal de l'Ajuntament i la relació dels llocs de treball, amb quatre  vots favorables (CiU) i  tres en contra (ISQS)

Aquest  pressupost s'exposa al públic, d'acord amb l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD 2/2004, de 5 de març, per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar-hi reclamacions.

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no s'hi haguessin presentat reclamacions.

Publicat al BOP del dia 28 de desembre de 2014.  12_022015028032

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button