Resum del Ple del 27/10/2014

APROVACIO DE LES ACTES

L'aprovacio de les actes dels Plens del 19  i  22  de setembre del 2014 ha quedat ajornada pel proper Ple, per no estar encara transcrites.

 

ORDENANCES FISCAL

S'ha aprovat per unanimitat l'acord de revisió de les ordenances fiscals pel 2015, amb el  resum de les modificacions de les ordenances fiscals municipals que s'han sotmès a consideració del  Ple per a ésser aprovades amb efectes tributaris a partir de l'1 de gener del 2015, que són les següents:

Ordenança nº 20 TAXA PER LLICENCIES URBANÍSTIQUES. 

Ordenança nº 25  TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEIS D'ESCOLA BRESSOL.

 Ordenança nº 29  TAXA PER RECOLLIDA , TRACTAMENT, I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS.

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE CREDIT, S'ha aprovat amb cinc  vots a favor (CiU)  i dues abstencions (ISQS-PM).

 

RESOLUCIONS

S'ha donat compte de les Resolucions d'Alcaldia nº 52,  53  i de l'acord de Junta de Govern del 29/9/2014 per les quals es  RESOLT: 

1.- CESSAR al Sr. LLUIS ROIG AYZA com a Primer Tinent d'Alcalde 

2.- CESSAR  al Sr. LLUIS ROIG AYZA en la seva qualitat de Dipositari/Tresorer de la Corporació

Nomenarmcom a Primer Tinent d'Alcalde i  Tresorera de la Corporació a la Sra. ANNA GUIXÀ FISAS

Es nomena com a segon Tinent d'Alcalde al Sr. FRANCESC GUITERAS SANS

Es modifica la franja horaria de la celebracio de les Juntes de Govern que passa a ser els dilluns a les 9:15 hores.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button