Resum del Ple extraordinari del 25-02-2014.

En el ple celebrat, es van aprovar, per unanimitat de tots el regidors, els dos punts de l’ordre del dia.

Independentment d’allò que s’ha acordat, volem posar de relleu que ISQS-PM té anunciada en la seva web la celebració del ple des del dia 22 de febrer 2014.

Pel contrari, no consta que l’anunci s’hagi penjat de la web de l’ajuntament fins la tarda del mateix dia de la seva celebració.

Si el que es vol és que el poble participi de la gestió municipal, la web de l’ajuntament ho ha d’anunciar amb més antelació.

En data 12 febrer 2014, ISQS-PM va proposar per escrit a l’alcalde la celebració d’un ple extraordinari per acordar l’adhesió de l’ajuntament a la iniciativa de CiU, ERC, IC-V i PSC, d’impugnar davant del Tribunal Constitucional la llei Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).

Hem quedat sorpresos al veure que una proposta conjunta dels quatre partits polítics esmentats s’hagi transposat en el punt segon de l’ordre del dia com una moció de CiU. 

Seria bo no buscar  protagonisme innecessari.

Com és de tots conegut, es tracta d’una proposta acordada per tots els partits polítics  (excepte el PP), el text de l’escrit d’impugnació és igual per a tots i, es presentarà la impugnació de manera conjunta.

L’equip de govern del nostre ajuntament ha convertit la mentida en una eina de govern el que, sumat al seu indegut afany de protagonisme, és intolerable en  democràcia i és contrari, a la  ètica i a la moral.

Lamentablement, això és el que tenim.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button