El nostre programa electoral

Els nostres compromisos són:

AJUNTAMENT AUSTER

 • Qualsevol despesa innecessària, s’ha de suprimir.
 • Qualsevol despesa exagerada, s’ha de limitar.
 • Qualsevol despesa no prioritària, s’ha de posposar.

Revisarem les comptes municipals de despesa per ajustar-les a les necessitats autènticament prioritàries que són les que tenen més directa repercussió en el benestar dels ciutadans. Cal destacar:

Despeses de l’equip de govern:

Reduirem substancialment, en més d’un 50% les despeses de l’equip de govern que han representat des de juny de 2007, aproximadament, un cost superior a 60.000 € anyals.

Despeses de jardineria i de neteja de carrers.

No hem vist els carrers més nets que abans, però les despeses s’han més que doblat. El cost anyal és d’uns 40.000€ aproximadament. És necessari reduir aquestes partides sense perjudicar ni l’estètica ni la higiene dels nostres carrers.

AJUNTAMENT PARTICIPATIU

Recuperarem l’atenció personalitzada al ciutadà i fomentarem la seva participació en els afers municipals:

 • Donant atenció directa i sense esperes en la seu municipal, accedint fàcilment a ésser atesos per l’alcalde i pels regidors.
 • Responent a qualsevol queixa o suggerència que es posi en coneixement de l’ajuntament.
 • Mantenint reunions trimestrals amb els presidents de les urbanitzacions.
 • Convocant reunions informatives, especialment en qüestions pressupostàries o urbanístiques, on podrà assistir-hi tothom.

SERVEIS EDUCATIUS

Dignificarem els serveis educatius amb les actuacions següents:

 • Millora dels accessos a les actuals instal·lacions escolars provisionals, tant per vianants com per vehicles, augmentant la seguretat amb la senyalització adient.
 • Recuperarem les reunions periòdiques amb l’AMPA a qui donarem suport administratiu gratuït.
 • Eixamplarem el recinte escolar per millorar la superfície del pati actual.
 • Col·laborarem amb la comunitat educativa en tot lo necessari.

URBANISME I MEDI AMBIENT

L’urbanisme ha d’estar al servei del ciutadà i respectar sempre el medi ambient. Volem preservar la natura, el paisatge i la tranquil·litat del poble de la qual en gaudim tots. Per això proposem:

 • Participació ciutadana, amb veu i vot, en la planificació urbanística.
 • Planificació de la protecció contra incendi de les urbanitzacions.
 • Planificació de la millora de carrers i establiment d’un calendari d’execució, segons prioritats.
 • Extensió de l’enllumenat públic a tots els carrers que actualment s’il·luminen amb subministra elèctric privat.
 • Recuperar el pla de canalització a l’estació depuradora, de totes les aigües residuals aturat des de setembre de 2007.

SANITAT  I  ACCIÓ  SOCIAL

Els difícils temps que estem vivint, l’increment de l’atur i les reduccions salarials obliguen a millorar les cobertures socials. Per això:

 • Farem tot el que sigui possible per que els aturats empadronats al poble tinguin opció de participar en treballs municipals. A tal fi, els interessats podran posar en coneixement de l’ajuntament les seves circumstancies personals i professionals,  i seran informats de les ocasions d’ocupació que puguin produir-se.
 • Proposarem a l’Institut Català de la Salut que el metge visiti dos dies a la setmana i ampliar l’assistència amb l’especialitat de pediatria.
 • Promourem la medecina preventiva i especialitats alternatives.

La nostra candidatura

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button