Archivos de Categoría: Fem oposició

Transparència, per a què?

El valor de la transparència fa augmentar la confiança en les institucions. Molts polítics s'hi han abonat intensament publicant l'agenda diària, l'estat de les negociacions en temps real, la distribució detallada de les funcions, etc. Tanmateix, aquesta predisposició a ser transparent no ha anat acompanyada d'un tractament eficaç de la informació. En els darrers temps,…
Leer más

per què les coses s’han de fer 3 vegades?

L'any 2006 es van iniciar les obres de recollida d’aigües residuals de la zona centre (del Parc de l'Aigua fins a la carretera de baixada del casc antic del poble) Allí, a la baixada es va instal·lar una tapa de registre que recolliria les aigües residuals i per gravetat es canalitzarien fins a la depuradora)…
Leer más

Pressupost 2017

Avui 22/11/2016 hem tingut reunió amb equip de govern per treballar conjuntament el pressupost pel 2017. Han estat acceptades les propostes i  suggeriments que hem fet. En breu es celebrarà la Comissió Informativa d’aquest pressupost, per passar posteriorment al Ple extraordinari d’aprovació del mateix.  
Leer más

Ordenances Fiscals exposades a public

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de 28 d'octubre de 2016 va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per l'exercici 2017. Aquestes  ordenances fiscals aprovades estaran exposades  al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", perquè els…
Leer más

Preacords i suport puntual de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona aprova  els següents preacords assolits en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja per:   Any 2016 Canvi ubicació Hangar equipament per un import de 10.550 €   Any 2017 Revisió dels projectes parcel·les no edificades i zones…
Leer más

Ple ordinari 2 de setembre 2016

El  dia 2 de setembre de 2016 a les 19.00 hores es convoca sessió ORDINARIA del Ple de la Corporació a celebrar a la Sala de Sessions de l’edifici consistorial, per a tractar els temes que figuren en el següent ORDRE DEL DIA: 1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ DE 4 DE MARÇ DE 2016 I…
Leer más

Exposat a públic el Compte General 2015

El BOP del 23 d'agost ha publicat l'Edicte per el qual es fa públic que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2015 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes.   L'expedient i l'informe lliurats resten exposat al públic a la…
Leer más

Comptes Generals del 2015

Ahir, l’ajuntament va convocar la reunio de la Comissió Especial de Comptes per dictaminar el Compte General del Pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 2015.   Els comptes i l’informe de la Comissió s’hauran de sotmetre a exposició pública per un termini de quinze  dies més vuit dies  més,  a partir de la seva…
Leer más

Queixa veinal

Fa més de quatre anys que els veins es queixen per les molèsties que els representa l'activitat de la casa de colonies del  Mas Badó, especialment els mesos d'estiu. Han presentat més de 30 instàncies de queixa a l'Ajuntament. També s'han adreçat al Sindic de Greueges i als Mossos d'Esquadra La situació es va agreujar…
Leer más

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button