Des de ISQS sol•licitem a l’ajuntament que contracti la redacció del Catàleg de Masies i Cases Rurals i ens fan cas

En el darrer Ple celebrat el 26 de febrer de 2021, els integrants de ISQS vam comunicar a l'ajuntament que era del tot necessari iniciar la redacció del Catàleg de Masies de Sant Quirze Safaja, doncs les persones propietàries d'edificacions en el medi rural, molt sovint es troben amb greus dificultats per mantenir, rehabilitar o millorar els seus immobles (quan es fa d'acord a la normativa que aplica), ja que, en absència de catàleg, qualsevol actuació pot implicar un tràmit feixuc i molt llarg, en el que, a banda de l'Ajuntament, intervé la Direcció General d'Urbanisme i molts d'altres organismes (Departament de Cultura, Agència Catalana de l'Aigua, Medi Ambient, Departament d'Agricultura, etc...) via, el que s'anomena, la "Comissió Territorial d'Urbanisme", que és l'ens que acaba aprovant definitivament les actuacions.

Tot plegat, haver de passar per tantes administracions, primer el filtre de l'Ajuntament i dels serveis tècnics municipals i després el de les entitats esmentades, sovint acaba convertint-se en un procés desgastador i desesperant que pot durar anys. De fet, al nostre municipi, tenim alguns casos així, que inclús han acabat en l'abandonament de les iniciatives inicials, amb els perjudicis que això comporta, tan des de la perspectiva del manteniment del patrimoni rural, com des del vessant econòmic, per als casos en que aquestes actuacions s'havien plantejat com a necessàries per al desenvolupament d'activitats econòmiques (com seria el cas d'una rehabilitació d'una masia per a l'allotjament en modalitat de turisme rural).

En aquest sentit, el Text Refós de la Llei d'Urbanisme vigent, aprovat l'any 2010, indica que tots els ajuntaments de Catalunya han de comptar obligatòriament amb un Catàleg de Masies, per tant, l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja també n'ha de redactar el seu per donar compliment als preceptes legals i, sobretot, per facilitar a les persones propietàries o usuàries de masies i coberts dins el terme municipal de Sant Quirze Safaja, les actuacions de rehabilitació i de qualsevol altra obra que afecti a façanes o cobertes.

Un Catàleg de Masies doncs, és un instrument urbanístic que regula les condicions i possibilitats constructives de les edificacions existents (masies, coberts, païsses, ...) en el medi rural d'un municipi (és a dir, en el seu Sòl No Urbanitzable -SNU), així com els usos als que es poden destinar dites edificacions.

Emprant el llenguatge urbanístic, un Catàleg de Masies, Cases Rurals i Altres Construccions en sòl no urbanitzable, és un Pla Especial Urbanístic (és a dir, un planejament derivat del planejament general), totalment necessari per ordenar i regular les actuacions i usos en les edificacions que hi puguin haver en sòl no urbanitzable. Cercant el símil en sòl urbà, un Catàleg de Masies seria com qualsevol Pla Parcial Urbanístic que obligatòriament ha de tenir una urbanització convenientment regularitzada.  Aquests catàlegs, per anar bé, s'han de fer amb la participació de la propietat dels immobles (aquest fet allarga el tràmit, però és del tot necessari) i requereixen de tramitació ambiental urbanística (se'n diu Avaluació Ambiental Estratègica).

Els Catàlegs de Masies però, poden ser un "arma de doble filo", ja que, una vegada aprovats definitivament, qualsevol modificació dels mateixos, pot comportar grans dificultats. És per això que és MOLT IMPORTANT, que els Catàlegs de Masies es facin amb la participació plena de la propietat dels immobles, per tal que aquests puguin aportar la informació històrica i patrimonial pertinent, les fotografies antigues que s'escaiguin, els plànols corresponents en cas que ja hagin tingut la intenció de fer actuacions en els seus immobles, han de comunicar i justificar els usos que volen que hi figurin (residencial, turístic, habitatges per a treballadors, docent, lúdic, restauració, etc...) i, sobretot, han de conèixer, per part de l'equip tècnic redactor del Catàleg, les possibilitats i limitacions per a cada immoble d'acord a la normativa urbanística i territorial i la proposta que aquests en fan per a cada edificació, segons la informació analitzada i la regulació específica que aplica.

És per tot això que, des del grup ISQS, vam traslladar a l'Ajuntament la importància que s'iniciï, amb la major brevetat possible, la redacció del Catàleg de Masies de Sant Quirze Safaja i que aquest es faci amb la participació plena i activa de la propietat. Al respecte us hem de dir que, recentment, l'Ajuntament ens ha comunicat que si, que ja està treballant en la preparació del procediment de contractació de la consultora tècnica escaient per redactar l'esmentat Catàleg, per tant, estem agraïts i contents perquè ens hagin fet cas i s'hagin posat a treballar en aquest tema poc després d'haver formulat la nostra petició en el darrer ple celebrat fa quelcom més de dos mesos.

 

Catàleg de Masies

Font imatge: lesquirol.cat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button