LES CLOTES

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 7 de desembre de 2020, va aprovar inicialment el nou PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA 10 LES CLOTES presentat per l’arquitecte Pere Mogas i Maresma i el lletrat Lluís Ubierna del Río, amb expedient X2020000220 i s’exposa al públic pel termini d’un mes, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis electrònics de la Corporació, quedant l’expedient a disposició de qualsevol persona als efectes d'examinar i formular -hi les al·legacions pertinents, a la Secretaria de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i el dilluns a la tarda de 16.00 a 18.30 hores. Sant Quirze Safaja, 19 de gener de 2021 L’Alcaldessa, Anna Guixà i Fisas

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button