APROVACIÓ INICIAL DE DECLARACIO DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA

El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2020, va aprovar inicialment la DECLARACIÓ DE SÒL URBÀ I URBANITZABLE DEL TERME MUNICIPAL DE SANT QUIRZE SAFAJA COM A ZONA D’ESPECIAL PROTECCIÓ DE LA QUALITAT ACÚSTICA ZEPQA amb expedient X2018000338 i s’exposa al públic pel termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci al tauler d'anuncis electrònics de la Corporació i a la pàgina web https://www.santquirzesafaja.es/

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button