Per fi s’aplicarà l’exempció d’IBI als sòls forestals amb IOF o espècies de creixement lent

Fa un cert temps que estem sol·licitant a l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja l'aplicació d'exempció d'IBI dels sòls forestals, d'acord es recull al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, on s'indica que:

1)  és aplicable l'exempció d'IBI amb caràcter automàtic i de forma indefinida en tots els sòls forestals que tinguin espècies de creixement lent.

2) és aplicable l'exempció d'IBI en tots els sòls forestals que comptin amb un instrument d'ordenació forestal vigent (un IOF, com seria el cas d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, PTGMF).

El que es pretén amb aquests preceptes, és incentivar la gestió forestal sostenible, les espècies de creixement lent front els boscos exclusivament productivistes de fusta i cel·lulosa, i el reconeixement de les aportacions que proveeixen a la societat els boscos adequadament gestionats, en el que a externalitats ambientals es refereix (fixació de CO2 atmosfèric, regulació del cicle hidrològic, reservori de biodiversitat, etc.).

Aquesta exempció d'IBI l'hem sol·licitat també per la via de propostes a les ordenances fiscals municipals, aportant els textos escaients que creiem que haurien de figurar, per tal d'aclarir l'aplicació d'aquesta exempció en el nostre municipi.

Fa pocs dies l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja ens va comunicar que accepten finalment la nostra petició, ja que l'Oficina de Gestió Tributària està d'acord amb els raonaments que hem aportat, fonamentats en  els preceptes d'aquest Reial Decret 2/2004.

Per tant, els propietaris de finques forestals que tinguin un IOF vigent o bé que comptin amb espècies de creixement lent, poden sol·licitar l'exempció d'IBI dels sòls forestals d'acord amb aquestes condicions, de fet, ho podrien haver fet des de l'any d'aprovació d'aquest Reial Decret, el 2004.

Font imatge: Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya

La fiscalitat dels boscos

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button