Ple ajuntament Sant Quirze Safaja, 26 de juliol 2019

El 26 de juliol passat vam assistir al nostre primer ple en aquesta nova legislatura que tot just comença. Ha estat doncs la nostra primera intervenció, però no ha estat pas el primer ple, doncs l’ajuntament va celebrar un primer ple extraordinari “d’organització” el passat 21 de juny, al que voldríem haver assistit  i per al que vam sol·licitar un canvi de data a l'equip de govern, proposant alternatives de dies i hores. Les nostres peticions però, no van ser ateses i l’equip de govern va celebrar aquest primer ple de la legislatura sense la nostra representació.

Aquest segon ple doncs, també convocat com a extraordinari per part de l’ajuntament, va transcórrer amb cordialitat i agilitat. Respecte els temes tractats, com a primer punt de l'ordre del dia s’hi citava l'aprovació de l'acta del ple anterior, votació per a la que òbviament ens havíem d’abstenir, ja no vam assistir pels motius que ja hem comentat. Vam aprofitar però, abans d’emetre el vot, per sol·licitar que, si us plau, a partir d'ara, les dates per a les celebracions dels plens extraordinaris, donat que aquests no són ordinaris i per tant no estan previstos en les nostres agendes, siguin decidides tenint en compte la nostra disponibilitat, doncs la nostra intenció és exercir les nostres regidories d'oposició amb la major professionalitat i rigor que ens sigui possible, i això comença per facilitar-nos el poder assistir als plens.

Addicionalment, vam comentar també que, justament al ple d'organització, era especialment important la nostra assistència, doncs és en aquest ple on l'equip de govern comunica, entre d’altres, les assignacions d’àrees a cada un dels regidors del govern, quins regidors tindran dedicació i sou, els imports que pagarà l'ajuntament  en les juntes de govern (on assisteixen només membres de l'equip de govern) i en els dels plens ordinaris i extraordinaris i les comissions d'estudi i de comptes (en aquests plens i comissions si que assistim tots, equip de govern i regidors de l'oposició) i, també, és en aquest ple d'organització on s’hauria de tractar la modalitat de funcionament i el codi ètic que ha de regir les relacions entre els integrants del consistori (govern i oposició). 

Respecte tots aquests punts ara esmentats, us mostrem el següent resum segons vam llegir a l’acta que ens van transmetre:

  • Regidors amb dedicació i sou: Lluís Piella (50% - 18.000 €/any), Montserrat Melo (25% - 9.000 €/any) i Sandra Aguado (25% - 9.000 €/any).
  • Import per assistències a Juntes de Govern: 125 €/sessió (assistència: només equip de govern)
  • Import per assistències a plens: 100 €/sessió (assistència: govern i oposició)
  • Import per assistències a comissions d’estudi i de comptes: 75 €/sessió (assistència govern i oposició).
  • Modalitat de treball entre equip de govern i oposició: no es va tractar.
  • Codi ètic que ha de regir, entre d’altres, les relacions entre equip de govern i oposició: tampoc el van esmentar.

Aquests dos darrers aspectes, molt rellevants des del nostre punt de vista, vam sol·licitar que fossin tractats en el proper ple ja ordinari.

Per a la resta de temes que figuraven a l'ordre del dia, vam votar a favor de l'aprovació del calendari de festes, de l'acceptació de les al·legacions de Sorea i de la penalitat que se'ls hi imposa (per incompliment en el termini de les obres de clavegueram del Camí del Molí Vell i Passant de Caldes) i de la incorporació de romanent (diners no utilitzats dels pressupostos de l'exercici anterior) per atendre accions urgents en l'enllumenat (les relatives a protecció de les persones, doncs l'estat en el que es troba l'enllumenat del poble sembla que no compleix els requeriments mínims de seguretat). 

Respecte els altres tres punts restants de l’ordre del dia, ens vam abstenir en tots. Per entendre els motius de la nostra abstenció en la votació, és a dir, el perquè no vam votar a favor o en contra, cal fer quelcom de “pedagogia política municipal”, doncs molts de noslatres, abans de decidir llençar-nos a la “palestra política”, desconeixíem totalment la forma de participació i actuació d’un grup de l’oposició en un ajuntament, i de ben segur que els lectors d’aquest escrit, agraireu conèixer també com funciona el sistema “clàssic” de govern municipal.

Doncs bé, les nostres abstencions rauen, principalment, en la dificultat amb la que es troba tot regidor de l'oposició de qualsevol ajuntament de Catalunya amb un funcionament "a l'ús", en poder analitzar adequadament  la informació i treure'n conclusions

Heu de saber que la informació complementària als punts de l'ordre del dia es transmet als regidors de l'oposició pocs dies abans de la celebració d'un ple. De fet, la normativa que ho regula, indica un termini mínim de dos dies. Òbviament, en dos dies o inclús tres o quatre, no hi ha prou temps com per llegir, estudiar i analitzar els centenars de documents que es transmeten entre escrits, oficis, informes, registres d'entrada i de sortida, projectes, memòries, pressupostos, etc., etc. Per tant, per emetre un vot a favor o en contra, un regidor de l'oposició ha de veure molt clar allò sobre el que està refermant una opinió. 

El cas és que, sovint, és molt difícil generar-se un criteri ferm, donat que en sistemes de govern clàssics, els regidors de l'oposició no participen en el dia a dia de les accions de l'ajuntament i, a més, com us dèiem, els regidors de l’oposició no tenen accés a la informació fins pocs dies abans de la celebració del ple, sent aquesta informació molt extensa, molt variada i, d'entrada, desconeguda. 

Un segon motiu i no menys important, es fonamenta en que la votació d'un regidor, sigui aquest del govern o de l’oposició, pot tenir conseqüències inclús jurídiques, és a dir, votar a favor d'una acció que, per exemple, no compleix la legalitat, et fa directament "còmplice" d'aquella suposada il·legalitat. Per tant, l'emissió del vot ha de comptar amb la solidesa adient per part de qui l'emet.

Amb tot, inclús tenint en compte les dificultats i implicacions que ara us hem esmentat, els integrants de ISQS, vam analitzar, en la mesura que l'escassetat de temps ens ho va permetre, cada un dels punts de l'ordre del dia, i per tant també aquells per als que vam decidir abstenir-nos. 

En aquest sentit doncs i tornant a les nostres abstencions, no vam veure clara l'aprovació del projecte estimat d'accions en l'enllumenat, que ascendeix a 600.000 €. Creiem que es tracta d'un import molt important per a un ajuntament petit, i que només es podria aprovar un projecte amb un import d'aquesta envergadura  si es tracta d'un projecte definit i acurat, i no d'una estimació a l'alça. L'ajuntament però va al·legar que aquest projecte, tot i ser estimatiu i no concret, serveix de base per sol·licitar subvencions. Amb tot, nosaltres no vam trobar aquest argument prou sòlid com per deixar constància de la possibilitat d’assumir un cost de 600.000 € per renovar les infraestructures d’enllumenat en els elements, dispositius i components en els quals estan en precari, doncs el projecte no concreta quins són. Per tant, vam preferir abstenir-nos en el vot. Per tant, el projecte va ser aprovat pels vots a favor dels assistents al ple de l’equip de govern.

Tampoc vam veure clars els dos punts de l'ordre del dia que es referien a l’aprovació de preus contradictoris de les obres de clavegueram, ja siguin aquests a l'alça o a la baixa respecte el projecte que s'executava, doncs l'equip de govern, si bé va intentar explicar-se, no ens va saber concretar quines eren les partides d’obra modificades i els canvis en els preus corresponents, atenent a que del detall de les obres se n'encarrega el tècnic municipal. Al respecte, estem convençuts que els tècnics municipals fan molt bé la seva feina, però no hem d’oblidar que la càrrega que assumeixen no és gens menyspreable, doncs tenen entre mans diversos expedients a Sant Quirze Safaja i a d’altres municipis, ja que també atenen a d’altres ajuntaments del Moianès. En definitiva, no ens van semblar prou clares les explicacions de l’equip de govern ni prou justificades les seves consideracions respecte les responsabilitats i atribucions exclusives del tècnic municipal, per tant, vam preferir abstenir-nos. Aquests preus contradictoris doncs, van ser aprovats amb els vots a favor de l’equip de govern.

Finalitzada la celebració d’aquest ple, els dos regidors de l’oposició que representem al grup de Independents per Sant Quirze Safaja (ISQS) dins de l’ajuntament, que som la Sonsoles Letang i l’Hugo Freire, vam sortir molt satisfets de les nostres intervencions, doncs vam poder argumentar sòlidament cada una de les nostres posicions en tots els temes tractats, aportant, en la mesura del possible, el rigor professional i tècnic que caracteritza al conjunt dels set integrants de l’equip de ISQS.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button