Ple ordinari 2-03-2018

Per demà 2 de març 2018, l'Ajuntament convoca Ple ordinari a les 19 horesamb el següent ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS de 3 de novembre de 2017, 22 de desembre de 2017 i de 2 de febrer de 2018
  2. PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS CATALANS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA
  3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA (11 AL 28 DE 2018)
  4. DONAR COMPTE DE LA MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT PMP 4RT TRIMESTRE 2017
  5. DONAR COMPTE DE L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 4RT TRIMESTRE
  6. DESPATX ORDINARI I INFORME DE REGIDORIES
  7. PRECS I PREGUNTES

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button