Reglament d’ús del Centre Civic

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja en la sessió ordinària del dia 3 de novembre de 2017, va aprovar inicialment el Reglament d'ús del Centre Cívic Parc de l'Aigua de Sant Quirze Safaja.

En compliment del que disposa l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, es sotmet a exposició pública durant un període de 30 dies a efectes de reclamacions i suggeriments, mitjançant la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja .

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu, sens perjudici del tràmit de certificació.

L’expedient estarà a disposició dels interessats a la Secretaria municipal de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, situada al carrer Barcelona, 2, en horari d’atenció al ciutadà de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i el dilluns a la tarda de 16.00 a 18.30 hores.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button