Aprovada una moció per instar a l’Estat a pactar amb el món local l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

La Diputació de Barcelona aprova una moció per instar a l’Estat a pactar amb el món local l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat una moció de l’Impost sobre l’increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), per tal d’instar el Govern de l’Estat a «acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes representatives, les adaptacions necessàries de la normativa estatal de l’IIVTNU, a fi d’evitar-ne l’aplicació automàtica en els casos en què no s’hagi produït l’increment de valor que constitueix el fet imposable d’aquest impost».

La moció, presentada pel grup dels PSC-CP, ha rebut el suport dels grups de CiU, ERC-AM, C’s, CUP-PA i Entesa, i l’abstenció del PP.

Aquesta moció també insta, entre d’altres acords, al Govern de l’Estat a «col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les reclamacions de les persones contribuents de la manera més eficaç possible, tractant de posar en marxa fórmules que evitin la judicialització dels procediments».

Així mateix, es vol instar al Govern a «incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que per efecte de la Sentència del Tribunal Constitucional, s’hagi de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment».

Font: http://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button