SQS rebrà 9.668,25 €

26/11/15. La Diputació destina 10 milions d'euros al suport de la suficiència financera local i els serveis socials.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat, el dia 26 de novembre de 2015, el Programa complementari de garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de serveis socials amb una dotació total de 10 M€.

Aquest programa té per finalitat garantir la suficiència financera de les hisendes locals i assegurar la prestació dels serveis públics locals, donant prioritat als de caràcter bàsic, i molt especialment, als de naturalesa social i assistencial.

Els destinataris d'aquest programa són els municipis i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona, els quals podran destinar els ajuts atorgats a cobrir despeses de naturalesa corrent:

Capítols 1 = despeses de personal.  

Capitol 2 = despeses corrents en bens i serveis com ara reparacions, manteniment i conservacio, materials, subministraments etc.

Capitol  4 = entitats locals, families i institucions sense finalitat de lucre.

Capítol 6 = inversions en infraestructures i bens

que s'executin durant el període comprès entre l'1/1/2015 i el 30/6/2016.

Si bé, només es podran justificar despeses de naturalesa inversora (Capítol 6) fins a un 20% de l'ajut atorgat.

Font i més inforamció: http://www.diba.cat/concerta/destacats

SANT QUIRZE SAFAJA cobrarà  9.668,25 €

CASTELLTERÇOL    13.166,86 €

CASTELLCIR    10.995,76 €

GRANERA    7.955,31 €

Per a més informació de les subvencions concedides a la resta de poblacions:  http://www.diba.cat/documents/205293/21091311/PC_Sufici%C3%A8ncia_financera.pdf

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button