LA REFORMA EXPRESS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Ley Orgánica 15/2015 de 16 de octubre de 2015 ha estat publicada en el BOE en data 17 d’octubre.

Aquesta llei modifica el, fins ara, actual text en els articles 80, 87, 92 i 95 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional .

De forma molt resumida, i en el possible, més entenedora, la reforma consisteix en el següent:

  1. S’afegeix un paràgraf a l’article 80 que diu: En materia de ejecución de resoluciones se aplicará, con carácter supletorio de la presente Ley los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

 

  1. S’afegeix a l’article1 un paràgraf de diu: En particular, el Tribunal Constitucional podrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario.

 

  1. S’afegeix a l’article 87.2 un paràgraf que diu: A estos efectos, las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional tendrán el carácter de título ejecutivo.

 

  1. La part més important de la reforma ve continguda en l’article En l’apartat d’aquest article s’afegeix que: El Tribunal Constitucional velará por el cumplimiento efectivo de sus resoluciones… i s’afegeixen cinc apartats més que reforcen l’obligació d’auxili de les administracions i poders públics per garantir amb caràcter preferent i urgent l’efectivitat de les resolucions amb la possibilitat, en cas d’incompliment de la sentencia, de requerir “a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento” un informe previ a l’adopció de mesures de multa (3.000 a 30.000 € revisables per llei ordinària), suspensió de funcions d’autoritats o empleats públics, execució substitutòria (que pot dur a terme el Govern de la Nació) o promoure l’exigència de responsabilitat penal.

 

  1. En casos de especial trascendencia” respecte la suspensió de les disposicions, actes o , actuacions impugnades les mesures per assegurar el compliment de la sentencia es poden adoptar “sin oir a las partes”.

 

No faig cap comentari sobre aquesta reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional perquè, en breu, juristes més qualificats que jo faran públics els seus (i més autoritzats) comentaris a la nova norma.

 

El tema és complexa i suscita dubtes.  Si algun dels lectors vol fer preguntes sobre el que s’ha exposat, pot fer-ho mitjançant la nostra www.08189.cat  (Cultura) i se li donarà  resposta.

Manel Llanas i Sala

Advocat

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button