Pressupost 2015

PRESUPOST01

 

 

 

 

 

 

L'ajuntament ha publicat a la seva web la informació al respecte del pressupost aprovat per l'exercici 2015.

Entenem que la tasca d’analitzar tota la informació en brut que ens han proporcionat pot ser força feixuga i
inclús tediosa, però ho hem intentat, i volem aprofitar  aquesta oportunitat per posar a la vostra disposició
una versió esperem més entenedora d'aquesta informació, amb l'esperança de que la trobeu interessant.

Ens agradaria molt coneixer la vostra opinió.

Per si hi ha dubte, s’entenen per recursos propis els ingresos generats del cobrament d’IMPOSTOS i
TAXES que paguem els ciutadans: IBI, plus valua, Societats, escombreries, quotes i matrícules de llar
d’infants, etc.

 

D E S P E S E S   PREVISTES  PEL  2015
 229.968,82 €  Retribucions, Complements, Trienis i Seguretat Social
   21.000,00 €  Plans d'ocupacio
   39.000,00 €  Assistències a Organbs Col·legiats, dietes càrrecs electes i dietes personal
289.968,82 €  TOTAL DESPESES PERSONAL i CÀRRECS ELECTES
 40.000,00 €  ESTUDIS I TREBALLS TECNICS GESTORIA, ALARMA
 35.000,00 €  DESPESES JURIDIQUES
 20.000,00 €  SERVEIS TECNICS URBANISME
 20.000,00 €  COSTOS RECAPTACIO OR GESTIO TRIBUTARIA
 15.000,00 €  ELECTRICITAT EDIFICIS I ALTRES INSTAL·LACIONS  TECNIQUES
 13.000,00 €  CONSERVACIO I MANTENIMENR MAQUINARIA INFORMATICA I FOTOCOPIES
 10.500,00 €  COMBUSTIBLE I CARTBURANTS EDIFICIS
 10.500,00 €  TELEFON
 10.000,00 €  CONSERVACIO I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS
   8.000,00 €  PRIMES D'ASSEGURANCES EDIFICIS
   7.000,00 €  CONSERVACIO I MANTENIMENT VEHICLES
   6.000,00 €  RENTING FOTOCOPIADORES
   6.000,00 €  CONSERVACIO I MANTENIMENT EDIFICIS
   4.000,00 €  PROTOCOL
   3.500,00 €  PUBLICITAT I PROPAGANDA
   3.300,00 €  COMBUSTIBLE I CARTBURANTS VEHICLES
   3.200,00 €  MATERIAL OFICINA
   2.500,00 €  EDICTES I ANUNCIS
   2.400,00 €  ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA
   2.125,00 €  PROGRAMA D'EDIFICIS I CONSTRUCCIONS
   2.000,00 €  PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES
   2.000,00 €  CORREUS
   1.000,00 €  MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE
      600,00 €  TRANSPORT
      500,00 €  PREMSA, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS
      500,00 €  AIGUA
      500,00 €  VESTUARI
      300,00 €  CANONS
   2.000,00 €  SUBVENCIONS PRESIDENCIA
231.425,00 €
35.681,43 €  AMORTITZACIONS SECTOR PUBLIC
14.302,88 €  AMORTITZACIONS ICO  CAM  (RDL 4/2012)
49.984,31 €  TOTAL  PASSIUS  FINANCERS
  18.000,00 €  CONVENI CONSELL COMARCAR SAD
   7.992,01 €  QUOTA CONSORCI MOIANÈS
   5.000,00 €  APORTACIO FCLAL CONSORCI DEL MOIANÈS
30.992,01 €  TOTAL   TRANSFERENCIES   CORRENTS
7.700,00 €  DESPESES FINANCERES
610.070,14 €  TOTAL DESPESA FUNCIONAMENT

 

 

   7.000,00 €  SERVEI DE CATERING LLAR INFANTS
114.000,00 €  RECOLLIDA ESCOMBRARIES
  75.272,82 €  CONSERVACIO ZONES VERDES,  JARDINERIA i MANTENIMENT VIES PUBLIQUES
  30.000,00 €  ELECTRICITAT VIES PUBLIQUES
  30.000,00 €  FESTES POPULARS
   8.500,00 €  CONSERVACIO I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC
   1.700,00 €  RENTING DESFIBRIL·LADOR
   1.314,01 €  LLOGUER CAIXER I CORREUS AMB CONSUMS
     700,00 €  DESPESES VARIES LLAR INFANTS
     400,00 €  MATERIAL NO INVENTARIABLE LLAR INFANTS
    7.000,00 €  ATENCIONS ASSISTENCIALS
    2.000,00 €  SUBVENCIONS ENSENYAMENT
277.886,83 € TOTAL SERVEIS ALS CIUTADANS

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button