Ple ordinari 19/09/2014

Està convocat  Ple Ordinari pel divendres 19 de setembre a les 19 hores amb el següent ORDRE DEL DIA:

1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l'acta de 13 de juny de 2014.

2. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia ( núm. 30 a 44 de 2014).

3. Aprovació si s'escau de l'expedient de modificació de crèdit 7/2014 del pressupost de la Corporació.

4. Acord d'aprovació definitiva dels comptes generals de l'exercici 2013.

5.- Proposta del grup municipal ISQS d'acord d'exigència de responsabilitat econòmica solidària als Srs. Banús. Roig, Guiteras i la Sra. Sosa per l'import de 42.538,01 euros de quotes impagades de seguretat social, 2.504 euros de sanció, les costes judicials, les despeses de defensa jurídica i els interessos que resultin del pagament ajornat d'aquests imports incorporació de romanents.

6. Proposta d'acord d'aportació del vehicle MITSUBISHI L200 4x4 matrícula B8254PP a l'ADF Els Cingles.

7. Informes de comissions i regidories.

8. Precs i preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button