Informació del Ple 19-9-2014 (1)

En el Ple del dia 19 de setembre de 2014, a Precs i Preguntes els ISQS-PM van fer els següents Precs a l’Alcalde:

PRIMER.-

Que es posin a la web municipal les actes de juntes de govern tal com es va acordar en el Ple del 13-12-2013 i que no s’està fent.

Els acords s’han de cumplir.

 

SEGON.-

En el Ple del juny passat, varem presentar una moció sol•licitant informació referida a l’any 2013 sobre els imports cobrat pels següents conceptes:

1.- Assistències a plens i juntes de govern

2.- Dietes i despeses per desplaçaments

3.- Imports per qualsevol quantitat que s’hagi devengat directa o indirectament, com a retribució o compensació per  serveis o actuacions amb l’exercici dels seus càrrecs respectius.

La resposta que va donar l’alcalde  (tot aixecant  de forma fugissera i tornant a la carpeta sense donar cap còpia a ningú ni exhibir el document de forma que es pogués llegir)  va ser que estava tot penjat de la web municipal, a l’abast de tothom.

Examinada la web no hem aconseguir trobar res de la informació a que es referia l’alcalde i, per això, reiterem la petició sol•licitant amés que d’acord amb el principi de TRANSPARÈNCIA del nostre municipi, es publiquin a la web municipal els anteriors tres punts sol•licitats pels ISQS-PM.

TERCER.-

Que es posi en la web municipal la sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu sobre la confirmació de les actes de liquidació i sanció de la Inspecció de Treball, tal i com s’ha demanat per escrit i tampoc s’ha respost.

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button