Ple 13-6-2014

El proper divendres 13 de juny 2014 a les 19 hores s'ha convocat Ple amb el següent ORDRE DEL DIA:

 1. Acord d’aprovació, si s’escau, dels esborranys de les actes de 14 de març de 2014 i 20 de maig de 2'014.
 2. Donar compte de Decrets de l’Alcaldia ( núm. 14 a 29 de 2014).
 3. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local sobre reducció del tipus d'interès de l'operació de pagament a proveïdors de 2012.
 4. Donar compte de l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2013 i convocatòria de la Comissió Especial de Comptes.
 5. Rectificació d'error material en el nomenclàtor de carrers aprovat el 8 de març de 2013.
 6. Acord d'adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
 7. Aprovació si s'escau de la xifra de població a 1 de gener de 2014.
 8. Acord de modificació del carrerer del municipi.
 9. Acord de determinació del calendari de festes locals per a 2015.
 10. Donar compte de l'informe d'avaluació d'acompliment d'objectius pressupostaris segons Llei Orgànica 2/2012.
 11. Aprovació si s'escau de modificació de pressupost per incorporació de romanents.
 12. Informes de comissions i regidories.
 13. Precs i preguntes. S'inclouen específicament les presentades per  la portaveu d'ISQS en sengles escrits de data 6 de juny de 2014 més amunt reproduïdes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button