Plans d’ocupació

Fruit de les negociacions del Grup Socialista amb el Govern de la Diputació de Barcelona, s’ha aprovat el Programa complementari de suport a l’economia productiva local; a la línia de Plans d’Ocupació s’assignen un total de 20 MEUR, repartits 10 MEUR per al 2013 i 10 MEUR per al 2014.

Aquests diners es distribuiran entre els ajuntaments de la província, a excepció de Barcelona.

La distribució d’aquest import es fa en funció de tres barems:

1.- població,

2.- taxa d’atur i

3.- renda bruta familiar disponible.

A partir d’aquests indicadors, primerament, s’assigna un topall mínim per municipi de 6.274,92€, que equival a tres cops el cost salarial per treballador a Catalunya, segons dades de l'INE.

A aquesta quantia se li sumen dues variables, d’una banda, la quantia corresponent a la variable de població corregida per l’invers de la renda disponible per habitant, i de l’altra, l'índex de desocupació.

Al nostre municipi,  li  pertoquen un total de 20.109,35 €  per a aquesta línia de suport.

Aquesta quantitat és distribuirà de la següent manera, el 50% a l’exercici 2013 i l’altre 50% a l’exercici 2014

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button