L’Ajuntament publica dades inexactes

El passat dia 31 d’octubre del 2013 l'ajuntament va publicar el Butlletí  Municipal nº 27 en el qual, es dóna  informació inexacta  relativa a la ex-alcaldessa Sra. Camps i a l'actuació dels Independents per SQS-PM, raó per la qual   s'ha demanat la seva rectificació a l’ampara de la llei orgànica 2/1984 mitjançant l'escrit presentat en el registre municipal el passat dia 7 de novembre, num. de registre 965.

En concret es demana que es publiqui en el proper Butlletí Municipal les següents rectificacions:

1.- RECTIFICACIÓ RESPECTE LA SENTÈNCIA DE SOREA (pàgina 8):

La factura 2264-22/7 de SOREA per import de 189.909’40 € es va registrar dos setmanes abans de la finalització del mandat de la Sra. ASSUMPTA CAMPS com alcaldessa.

 No es va oferir a SOREA el pagament de l’import de 94.750’23 €, ja aprovats pel ple, ni de les diferències d’amidament aplicant els preus contradictoris també aprovats pel ple, ni es van consignar judicialment aquests imports.

 La junta de govern local va acordar en data 16 de maig de 2009, denegar l’aprovació de la  factura 2264-22/7.

 Dels 189.909’40 € reclamats per SOREA l’ajuntament haurà de pagar 168.474’55, que resulten del pressupost (94.750’23 €) de les diferències d’amidament (21.912’05 €) i dels interessos (51.812’27 €) o sigui 21.434’85 € menys que l’import reclamat. També s’ha de tenir en compte l’import dels honoraris professionals a pagar.

 2.- RECTIFICACIÓ RESPECTE EL “DRET A TREBALLAR (pàgina 10):

La regidora Sra. Camps no va votar en contra de la compatibilitat de cap funcionari sinó en contra de l’acord que treia del ple municipal la competència de decidir respecte de les compatibilitats.

3.- RECTIFICACIÓ RESPECTE LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE LA UA-10 LES CLOTES (pàgina 10).

En data 20 de desembre de 2003, i sense prèvia autorització, la secretaria-interventora va bescanviar personalment els avals que havien garantit la resta del deute de la promotora immobiliària per pagarés no garantits amb venciment 15 de juny de 2004, que varen resultar impagats, resultant insolvent l’empresa deutora.

Si voleu conèixer el text complert de l'escrit en el que es demana la rectificació, podeu clicar el  link:  Sol·licitud rectificació 2013-11-07

 

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button