Massa plets

El nostre alcalde calla sense donar cap resposta coherent a les qüestions importants que se li plantegen.

Jurídicament indigestat, l’equip de govern ha substituït el diàleg i la negociació per plets.

Al no concorre cap voluntat d’evitar conflictes, el volum de plets augmenta i és injustificable atès el poc èxit aconseguit.

Cal recordar que es va voler justificar les elevades retribucions de l’alcalde i regidors en un suposat estalvi d’assessoraments externs, establint-se en favor de l’alcalde i dels regidors de la majoria municipal una retribució, disfressada d’indemnització, sense cotització a la Seguretat Social ni retenció per IRPF.

La Inspecció de Treball va aixecar acta de liquidació de quotes que va ascendir a més de 40.000 €, actualment pendent de sentència.

També cal recordar que, per cobrir un presumpte dèficit jurídic municipal, es va contractar una secretària interventora amb un cost empresa d’uns 60.000 € anyals.

No hi ha prou amb això. També s’encarreguen assessoraments, informes i plets a uns 10 advocats externs més.

Només aquest any, la despesa jurídica segons el pressupost municipal és de 30.000 €, que, segurament, seran insuficients per atendre totes les despeses jurídiques, més els imports reconeguts als demandants, els interessos i les costes.

S’ha volgut fer creure al poble que els plets només eren amb ISQS-PM sense informar que també són de veïns, personal municipal, organismes oficials, contractistes i proveïdors que han defensat els seus drets donant-se lloc a importants despeses que han superat des de l’any 2007 fins ara, els 200.000 €.

Amb seny i diàleg, s’hagués evitat aquesta despesa i s’hagués pogut invertir els diners de forma més profitosa pel poble.

Aquest tema es mereixeria ser tractat amb detall en un dels Butlletins Municipals.

Els nostres 480 habitants majors d’edat tenen dret a estar informats, però els Butlletins Informatius municipals són un entreteniment, amb moltes fotografies, dibuixets i coloraines i estan més dedicats al “autobombo” de l’equip de govern i a la maledicència i descrèdit personal i polític de l’oposició municipal que no pas a la informació objectiva.

El dèficit informatiu de l’actual govern municipal demostra la manca de transparència de la seva gestió, allò que s’ha vingut a anomenar “l’ajuntament secret”.

És l’hora d’abandonar la rauxa i fer servir el seny.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button