Les Clotes

Fins el 31 de juliol no es fa públic un acord pres en Junta de Govern el 13 de maig.

Exposició pública del projecte de regularització de finques situades a l'àmbit d'actuació de Les Clotes

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de data 13 de maig de 2013, va aprovar el Projecte de Regularització de finques situades a l’àmbit d’actuació de Les Clotes.

L’esmentat expedient i l’acord adoptat es sotmet a informació pública per termini d'un mes, comptats des de l’endemà d’aquesta publicació, per a què les persones interessades puguin consultar el projecte i formular les  al·legacions que considerin escaients en defensa dels seus drets i interessos.

El projecte es pot consultar a la Secretaria de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9.00  a  14.00 hores,  o bé a la pàgina web www.santquirzesafaja.cat.

L’anunci d’informació es publicarà al BOPB, al Diari Ara, al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Font: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2013&07/022013018609.pdf&1

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button