Conèixer la futura legislació educativa

38 tècnics i gestors municipals d'educació de 33 ens locals de la demarcació de Barcelona han assistit a la primera sessió del 'Curs d'interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu', impartit pel jurista expert en legislació educativa, Ramon Plandiura.


Ramon Plandiura.
Foto: Educació / Diputació de Barcelona

El formador s'ha centrat en l'anàlisi de dos avantprojectes de llei, l'aprovació final dels quals pot introduir canvis importants tant en el sistema educatiu com en el repartiment de competències en l'àmbit local: la Llei orgànica de la millora de la qualitat educativa (LOMCE) i la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL).

La LOMCE retoca dues lleis orgàniques actualment en vigor i mostra una sensibilitat menor cap a la participació del món local en el sistema educatiu. A títol d'exemple, el nou article 1 fa desaparèixer els ens locals com a instruments del sistema educatiu espanyol, i la nova redacció de l'article 42.1 elimina la cooperació de les administracions locals en la formació professional. Tot i així, hi ha preceptes en què la participació dels ens locals que es manté inalterada.

La resta de l'exposició de Plandiura s'ha focalitzat en la programació, l'admissió, el paper dels consells escolars de centre i la direcció dels centres públics des de l'òptica de la LOMCE.

Quant al segon avantprojecte, que aprovaria la LRSAL, afecta dues lleis bàsiques: la Llei de bases de règim local (1985) i la Llei d'hisendes locals (2004). Entre els seus trets principals destaca la voluntat d'evitar duplicitats, de restringir la constitució d'òrgans instrumentals de l'administració local, i de limitar les retribucions dels electes així com el nomenament de personal eventual i de confiança. Respecte al repartiment de competències dins l'àmbit educatiu, les diputacions guanyen pes en detriment dels ajuntaments.

Aquest curs forma part del Pla Estratègic de Formació de la Diputació de Barcelona 2013, en l'àmbit d'Educació.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button