Sol·licitud dels ISQS-PM per debatre en el Ple del 8-3-13

El passat dia 8 de febrer i amb més de 5 mesos de retard, vàrem rebre l’acta de la Junta de Govern del 27 d’agost de l’any 2012, que també s’ha fet pública en la web municipal i, entre altres extrems, l’apartat 12è diu:

“12.- DONAR COMPTE DE L'ACORD DE DENÚNCIA DEL CONVENI PER AL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA AMB L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES. 

Es dóna compte a la Junta de Govern, de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines de data 28 de juliol de 2012 pel que es resol rescindir en el termini de sis mesos, el conveni formalitzat el 15 de juliol de 2002  amb  l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja i que regula l'obligació d'aqueix ajuntament de subministrar 120 m3/dia  d'aigua en alta amb destí a la xarxa de subministrament d'aigua d'aquest municipi. Els Srs. presents manifesten quedar-ne assabentats i acorden elevar l'assumpte al ple de la corporació per al seu coneixement.”

Aquest desenllaç ja era previsible:

  •  Abans del mandat municipal 2003/2007, l’ajuntament de Sant Feliu de Codines abastia l’aigua potable a les urbanitzacions de Les Torras, Les Clotes i Pinars del Badó que els veïns havien contractat amb aquest ajuntament.
  • L’ajuntament de Sant Quirze Safaja va acceptar subrogar-se en els contractes de subministrament de l’ajuntament de Sant Feliu de Codines sense que es transferís la propietat de la font del Molí de Llobateres i de les instal·lacions d’elevació.
  • Des de llavors, l’ajuntament de Sant Quirze Safaja només compta amb el contracte temporal de subministrament d’aigua potable en alta, fent-se així totalment dependent, i sense alternativa actual, de l’aigua potable que l’ajuntament de Sant Feliu de Codines elevi fins el dipòsit de Pinars del Bado. Es el contracte que s’ha rescindit, segons es coneix fins ara.

INDEPENDENTS PER SANT QUIRZE SAFAJA ha comentat aquesta qüestió en diverses ocasions advertint el que podia passar i és el que finalment ha passat.

Malgrat que la junta de govern local acordes “elevar l'assumpte al ple de la corporació per al seu coneixement”, no ha estat inclòs en els tres plens municipals celebrats en dates 14.09.2012  26.10.2012  i 30.11.2012, el que resulta inversemblant donada la importància que té la qüestió a tractar per les esmentades urbanitzacions que compten amb una proporció molt elevada dels habitatges del municipi.

Per tot això, el Grup Polític Municipal ISQS-PM que represento, ha acordat sol·licitar que s’incorpori en l’ordre del dia del proper ple del mes de març 2013 els següents punts als efectes d’informar al ple sobre aquestes qüestions i prendre els acords que s’escaiguin:

  • INFORME DE L’ALCALDIA SOBRE LA SITUACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA PROCEDENT DE LA FONT DEL MOLÍ DE LLOBATERES.
  • INFORMAR EN TOTA LA SEVA EXTENSIÓ ALS CIUTADANS DE SANT QUIRZE SAFAJA, ESPECIALMENT ALS POSSIBLES AFECTATS PER LA DECISIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES, DE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA SEVA EXECUCIÓ AIXÍ COM DE LES ALTERNATIVES PREVISTES PER MANTENIR EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I EL SEU COST.

 L’informe ha de incloure tota la informació sobre el següents extrems:

a)      Raons per les quals un afer d’aquesta importància s’ha mantingut secret durant sis mesos, sense informar al poble i, especialment, als afectats i al ple municipal tal i com va acordar per la junta de govern local.

b)      Estat actual del plet contenciós-administratiu interposat en relació a l’increment del preu de l’aigua en alta.

c)       Estat actual de qualsevol altre plet que estigui en tràmit o finalitzat relacionat amb el subministrament d’aigua en alta a les esmentades urbanitzacions de Les Torras, Les Clotes  i Pinars del Badó.

d)      En el seu cas, estat actual de les converses que s’hagin pogut mantenir amb l’ajuntament de SANT FELIU DE CODINES en relació al manteniment del subministrament en alta d’aigua potable a les urbanitzacions esmentades, informant de qualsevol transacció o acord que s’hagi concertat, sigui provisional o definitiu.

e)      El cost que fins ara ha costat a l’ajuntament el plet o plets que s’estiguin mantenint, o s’hagin mantingut, amb l’ajuntament de Sant Feliu de Codines en relació amb el subministrament d’aigua potable en alta a les urbanitzacions esmentades o, en el seu cas, el cost de les consultes, assessoraments, informes, redacció de documents, etc. que s’hagin dut a terme amb la mateixa finalitat.

Aprofito l’ocasió per demanar, formalment, la vista dels documents esmentats en els punts anteriors i que siguin incorporats a l’expedient del Ple.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button