ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader

ORDRE AAM/429/2012, de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a
la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader en el marc de l'eix 4 del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2007 - 2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2012.

Data publicació: 28 de desembre de 2012

Departament: Generalitat de Catalunya.

Breu descripció i Beneficiaris:
La subvenció podrà arribar fins al 35% de la inversió, a fons perdut, per a la creació, millora o ampliació
d'activitats. Ampliable amb un 5% si es realitza un pla de millora de responsabilitat social empresarial.

Les quatre línies d'ajut a les que van dirigides són:

- Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris.
Beneficiaris:
· Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre.
· Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que tinguin per objecte la reinserció laboral de
persones discapacitades i que recullin, als seus estatuts, l'activitat de transformació i comercialització de
productes agraris.
· Persones físques o jurídiques que comercialitzin producres agraris.

- Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses.
Beneficiaris:
· Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses, i no
pertanyin als sectors del turisme o de l'oci.

- Mesura 313. Foment d'activitats turístiques
Beneficiaris:
· Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses o pime del
sector del turisme o de l'oci.
· Cooperatives, associacions o fundacions sense ànim de lucre.

- Mesura 323. Conservació i Millora del patrimoni rural.
Beneficiaris:
· Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.
· Consells comarcals.
· Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals.

Tramitació: Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar des del web
http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/ o obtenir en qualsevol dependència del DAAM.

Les sol·licituds s'hauran de presentar a les diferents seus de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la
Catalunya Central, que és qui s'ocupa de gestionar el Programa Leader a la zona del Berguedà, el Moianès, el
Lluçanès, Mura, Talamanca, Gaià, Muntanyola i Santa Eulàlia de Riuprimer.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds dels ajuts és de 45 dies a comptar a partir de l'endemà de
la seva publicació al DOGC - El 20 de febrer.

Ordre: http://www.catcentral.cat/documents/Ordre_AAM-429-2012_leader_2012-0.PDF

En aquest link també us podeu baixar l'ordre i la documentació per tramitat l'ajut:
(http://www.catcentral.cat/catCentral.php?lg=1&n=C030000&tit=Sol%B7licituds%20i%20ordre%20a%20aplicar )

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button