Nous preus de Els Quirzets

El BOP del 3 d'octubre 2011 ha publicat l'acord de Ple on es va aprovar inicialment la nova taxa per la llar d'infants.

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2011, va adoptar, d’entre altres, l’acord d’aprovar
inicialment, per a la seva entrada en vigor immediata i pels següents exercicis mentre no es modifiqui o derogui, la
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol “Els
Quirzets” d’acord amb el detall que figura a l’expedient administratiu corresponent.

Hi ha 30 dies hàbils per examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que s'estimin oportunes.

Transcorregut aquest període d'exposició publica, si no hi ha hagut cap reclamació, l'acord passarà a ser definitiu

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button