Comptes municipals any 2010

Posem en coneixement de tothom, que avui, dia 18 d’octubre 2011,  el Butlletí Oficial de la Provincia ha publicat el següent anunci:

 "Es fa public que el Compte General de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja corresponent a l'exercici 2010 ha estat presentat juntament amb els seus justificants i informat per la Comissió Especial de Comptes. L'expedient i l'informe lliurats resten exposat al public a la Secretaria de la Corporació per termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes."

Qualsevol interesat en exminar les comptes municipals pot fer-ho des d'avui fins el dia 5 de novenbre de 2011 i es poden presentar al·legacions fent constar les objecions i observacions que es cregui convenient respecte les comptes del 2010 fins el día 15 de novembre de 2011. 

En aquest sentit, hem de rectificar l'informació que ISQS-PM varem fer pública en la web el passat dia 27 de septembre de 2011. 

ISQS seguirem examinant i analitzant la documentació comptable i, en el seu moment, presentaren al·legacions que farem públiques.   

Com sempre, els Independents per SQS-PM vetllarem perquè els comptes siguin clars, entenedors pel poble i quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que sigui necessari.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button