Sol·licitud d’un permís d’investigació minera

En el tauler d'anuncis de l'Ajuntament hi ha l'ANUNCI d’informació publica sobre la sol·licitud d’un permís d’investigació minera que fa  l’empresa Puigfel, S.A. sobre el  permís d’investigació anomenat “El Pedregar” nº 10.274 del Registre de drets miners de Catalunya i que afecta, d’entre d’altres el terme municipal de Sant Quirze Safaja.  L’empresa Àrids Pérez S.L. de Caldes de Montbui ha presentat una sol·licitud de permís d’investigació minera per a recurs de la seccio C) calcària com a carbonat càlcic industrial.  Es posa en coneixement  del public per tal que totes les persones que hi estiguin interessades puguin comnpareixer en l’expedient que es tramita en aquest Servei d’Investigació i recursos Minerals, carrer Pamplona nº 113 i al·legar el que estimin conveniente en el termini de vint dies habils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicación. El registre d’entrada a l’ajuntament porta data 31.03.2011.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button