Últim Ple de l’any ?

El proper dia 10 a les 19 hores hi ha un Ple ordinari convocat per l'Ajuntament amb el següent

ORDRE DEL DIA 

 1. Acord d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió de 5 de novembre de 2010.
 2. Donar compte de decrets de l’Alcaldia ( del 53 al 75)
 3. Aprovació si s’escau del Pressupost de la Corporació per a 2011, plantilla de personal i bases d’execució.
 4. Aprovació si s’escau de la modificació de crèdit 3/2010 del pressupost vigent.
 5. Aprovació si s’escau del Reglament d’ús de mitjans electrònics.
 6. Acord d’adhesió als convenis per a l’impuls del projecte d’administració electrònica amb el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, i sol·licitud de designació com a municipi pilot. Signatura electrònica.
 7. Aprovació si s’escau del reglament del Servei d’Arxiu Municipal.
 8. Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general d’ordenació urbana d’aquest municipi que té per objecte la modificació dels límits de zonificació  en l’ED.3 i l’UAU.5 de la urbanització Solà del Boix.
 9. Aprovació inicial del Pla Parcial de La Bòvila, i dels Estatuts de la Junta de Compensació.
 10. Acord de cessió de terrenys a favor de la Generalitat de Catalunya per a la construcció del CEIP.
 11. Resolució del recurs interposat per M. Assumpta Camps Garcia contra l’acord de modificació del règim de retribucions dels càrrecs electes.
 12. Informes de comissions i regidories.
 13. Precs i Preguntes.

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button