Pressupostos 2010

Els pressupostos per l’exercici 2010, que s’havien d’aprovar i publicar abans del 31 de desembre 2009, van ser aprovats inicialment en el Ple del dia 06 de juliol  2010.

Els Independents per SQS-PM van votar en contra.

La publicació en el  DOGC del dia 14.07.2010 i en el BOPB del dia 16.07.2010 obra un període de quinze dies per presentar al·legacions.

Presumiblement, l’aprovació definitiva dels pressupostos i la seva publicació es produirà al voltant del mes de setembre 2010, amb uns vuit mesos de retard sobre la data prevista en la llei.

PRESSUPOSTOS 2010
INGRESSOS
capitul I (impostos directes) 380.200,00 €
capitul II  (impostos indirectes) 21.000,00 €
capitul III (taxes i altres ingressos) 173.994,04 €
capitul IV (Transferències corrents) 222.184,24 €
capitul V (ingressos patrimonials) 26.894,36 €
INGRESSOS CORRENTS 824.272,64 €
capitul VI (alienació d'inversions reals) 0,00 €
capitul VII (transferència de capital) 173.798,03 €
capitul VIII (actius financers) 0,00 €
capitul IX (passius financers) 0,00 €
INGRESSOS DE CAPITAL 173.798,03 €
TOTAL INGRESSOS 998.070,67 €
DSPESES
capitul I (despeses personal) 346.036,45 €
capitul II (despeses de béns corrents i serveis) 377.677,76 €
capitul III (despeses financeres) 1.100,00 €
capitul IV (transferències corrents) 47.077,74 €
OPERACIONS CORRENTS 771.891,95 €
capitul V
capitul VI (inversiona reals) 200.963,54 €
capitul VII (transferències de capital) 1.200,00 €
capitul VIII (actius financers) 0,00 €
capitul IX (passius financers) 24.015,18 €
OPERACIONS DE CAPITAL 226.178,72 €
TOTAL DESPESES 998.070,67 €

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button