L’alternativa Pregona

més informació al Full informatiu octubre 2009

Plànol general 1ª opció

Senyalada amb el nº 1 al plànol general.

Com es pot veure en els plànols que s’acompanyen, el terreny està dividit en 3 qualificacions:

1. Sòl NO urbà

2. Jardí urbà

3. Propietat privada amb la previsió, dins el planejament, de fer-hi tres  Habitatges.

Proposar Pregona per a la ubicació de l’escola és absurd degut a la llunyania dels nuclis habitats, a la perillositat de la sortida a la carretera C-59 i la manca d’urbanització i serveis.

Per actuar en aquest terreny s’han d’expropiar els terrenys que no siguin de propietat municipal, iniciar una nova modificació puntual i urbanitzar prèviament la zona i els accessos.

Molt més temps i molts més diners. Tractant-se de parcel·les urbanes  L’expropiació seria molt cara.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button