Al.legacions d'Independents

L’ajuntament va posar a informació pública dos acords:

1. El projecte arquitectònic del nou Centre Cívic

2. El Text Refós de la Modificació Puntual i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Independents per SQS-PM va presentar al•legacions en ambdós casos que van íntimament relacionats per quant:

a) És previsible que la ubicació de la nova escola en el terreny de “El Cerdà” no sigui possible degut als informes de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Medi Ambient doncs aquestos informes condicionaran la decisió de la Direcció General d’Urbanisme i del Departament d’Educació.

b) Si l’escola no es pot construir en el terreny de “El Cerdà”, actualment només es disposa del terreny del Parc de l’Aigua doncs les altres tres alternatives són absurdes i inviables.

c) El Centre Cívic projectat envaeix el terreny cedit al Departament d’Educació per acords ferms del Ple Municipal que mai han estat revocats i que no es poden revocar sense una complexa i llarga tramitació per afectar drets adquirits pel Departament d’Educació.

Per això, Independents per SQS-PM van presentar al•legacions contràries al nou projecte de Centre Cívic que han estat rebutjades en el passat ple municipal de 17 de setembre de 2009. Independents per SQS-PM van votar en contra de l’esmentat acord.

La nostra oposició no és al Centre Cívic, que considerem necessari, sinó a la seva nova i innecessària ubicació que pretén ocupar part del terreny cedit al Departament d’Educació i, fer impossible, per la via del fet, la ubicació de l’escola en aquest lloc. Fins que no s’aclareixi on s’ubicarà l’escola i es compti amb un nou terreny,  degudament qualificat, acceptat pel Departament d’Educació i consumada la seva cessió, és imprudent i precipitat disposar de l’únic terreny on es pot començar immediatament  la construcció de l’escola.

Per altra banda, també hem presentat al·legacions respecte el Text Refós de la Modificació Puntual i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental per les raons que ja s’han manifestat anteriorment. L’al•legació es pot resumir molt simplement: SI ES RESPECTA LA LLEI, L’ESCOLA A “EL CERDÀ” NO HI CAP.

L’anterior manifestació no és gratuïta. El plànol de la pàgina 3 que marca amb una ratlla vermella el curs de la cota 584’4 exigida per l’ACA, ha estat elaborat (per encàrrec exprés dels Independents per SQS-PM) per un Gabinet Tècnic de Topògrafs i demostra:

a) que la superfície edificable que queda si es respecten les distàncies establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua i per Carreteres no permet les edificacions previstes, bona part de les quals es situa per sota d’aquesta cota i no està permès reomplir el terreny per fer-lo arribar a la cota 584’4.

b) que Independents per SQS-PM no pretén enganyar a ningú quan fa aquestes afirmacions doncs venen degudament avalades tècnicament. En l’acta del Ple del dia 12/06/2009, referint-se a la Sra. Camps es recullen les manifestacions de “Intentes enganyar a la gent” i “millor que no diguis més mentides”. L’estudi topogràfic demostra que no som nosaltres els qui mentim.

c) que no s’han tingut en compte altres alternatives, no pas barates, existents en el municipi.

d) que, presumptament, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental està mediatitzat pels interessos de l’actual equip de govern a la vista de l’atzucac en el que es troba després de gastar molts diners i de perdre molt temps en un terreny, presumptament, inservible per l’escola.

e) que tot aquest tema de l’escola ha estat, des d’un bon principi, mancat de diàleg i de participació ciutadana, especialment de la comunitat educativa. L’ajuntament ha parlat “a la gent” o sigui ha fet discursos o manifestacions unilaterals, però no ha parlat “amb la gent” o sigui mantenint un diàleg en recerca de la millor solució per als ciutadans.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button