Dos anys sense pressupostos

El pressupost municipal és fonamental per a la gestió econòmica municipal. La transparència i l’establiment de les prioritats de despesa i el seu control democràtic en un moment de greu crisi econòmica, és més necessària que mai. A Sant Quirze Safaja, des del desembre del 2006, data en que es va aprovar el pressupost del 2007, fins el 10 de juliol 2009 no s’havia aprovat cap pressupost ni per l’exercici del 2008 ni per l’exercici del 2009 i els pressupostos han d’ésser aprovats abans del primer de gener de l’exercici a que corresponen.

Durant tot l’any 2008 i el primer semestre del 2009, l’ajuntament ha funcionat amb el pressupost del 2007 prorrogat sense cap rendició de comptes. Els ciutadans no han pogut saber el destí dels seus impos tos, ni tampoc el cost de la gestió que fan els que governen el nostre poble.

Independents per SQS-PM va requerir el 22 de juliol de 2008 la redacció dels pressupostos. L’alcalde va contestar indirectament manifestant a la premsa comarcal que “s’estaven acabant de tancar” (EL 9 NOU de 08-08-08) el que s’ha demorat gairebé un any doncs el pressupost del 2008 s’ha aprovat vençut l’exercici al que corresponen i el del 2009 s’ha aprovat passada més de la meitat de l’exercici. Tot un exemple (negatiu) de previsió pressupostària.

Del pressupost de l’exercici del 2008 no val la pena ni parlar-ne doncs és nul de ple dret ja que ha estat aprovat quant l’exercici al que  correspon ja ha vençut i no serveix més que per dissimular un sorprenent dèficit de més de 333.000 €, segons l’informe complementari a l’auditoria de la Diputació de Barcelona.

No ha estat possible, malgrat els nostres esforços esbrinar l’origen d’aquest dèficit doncs ens ha estat negat l’accés a l’informació. Quant alguna cosa no s’ensenya és perquè alguna cosa es vol amagar. En aquest moments de sacrificis pels ciutadans on molts d’ells perden la seva ocupació sacsejats per la crisi, l’ajuntament i el seu equip de govern no donen cap exemple d’aus teritat ni de sensibilitat social en l’ordenació de la despesa.

El pressupost pel 2009 parla d’una austeritat que no es veu per cap lloc i la despesa es dispara excepte amb la partida d’assistència social (que no l’hem sabut trobar dins el pressupost del 2009). No calen comentaris, amb aquest enunciat, n’hi ha prou. Molts ajuntaments han incrementat sensiblement aquesta partida per raons obvies i així ho varem proposar en les nostres al·legació als pressupostos que han estat desestimades.

S’ha de tenir en compte que els ingressos amb els que es pot comptar amb una certa seguretat són els ingressos corrents que venen constituïts, bàsicament, per l’aportació de l’estat, la plusvàlua per transmissió de terrenys, els impostos per llicències d’obres i l’impost de bens immobles. Per tant, entre els ingressos corrents i la despesa total pressupostada existeix una diferència de 1.778.000 €, (gairebé 300.000.000 de les antigues pesetes) que no se sap com es podrà cobrir. Tots els experts estan dient que es preveu una reducció important dels ingressos municipals, que els ajuntaments han de reduir la seva  despesa, i que el crèdit bancari està tancat, fins i tot, es tem que l’aportació de l’estat es pugui reduir fins un 20% l’any que ve (LA VANGUARDIA, dilluns 27-07-09). Ni la Generalitat, ni la Diputació ni Consell Comarcal estan per donar més  subvencions de les ja concedides, que no arriben per cobrir el 1.778.000 € que manquen. La venda de patrimoni immobiliari  (parcel·les de propietat municipal) és desaconsellable atesa la situació del mercat.

Cal fer especial esment al CAPÍTOL DE DESPESES de PERSONAL:

La despesa de personal en l’exercici del 2009, s’emporta, el 45’43 % dels ingressos corrents front al 33,87% de l’exercici del 2007,  l’increment de despesa de personal supera amb escreix l’increment de l’IPC i la part del lleó se l’emporten l’alcalde, els regidors i la secretària interventora.

Conclusió: EL PRESSUPOST DEL 2009 NI ÉS AUSTER NI S’AJUSTA A LA REALITAT DEL MOMENT ECONÒMIC QUE S’ESTÀ VIVINT

Los comentarios están cerrados.

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button