La imposició d’un centre cívic

El dia 12 de juny de 2009 es va celebrar un ple municipal. El punt sisè de l’ordre del dia era APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE TÈCNIC PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE CÍVIC. Cal destacar que el pressupost total de l’obra és de 1.803.123’99 €, o sigui, més de 300 milions de les antigues pessetes. La repercussió d’aquesta inversió és, aproximadament, de 2.800 a 3.000 € per cada un dels habitants del poble.

El problema rau en una qüestió de prioritats: El centre cívic ara projectat es pretén construir ocupant la zona on estava previst edificar l’escola en el Parc de l’Aigua. És probable que tampoc es permeti construir l’Escola en el terreny adquirit per l’ajuntament en la zona de “El Cerdà” per raons mediambientals i urbanístiques. Si això succeís, no se sap on i quan s’edificarà la nova escola.

Durant el mandat municipal 2003 - 2007, Independents per SQS-PM va prioritzar el projecte educatiu, fent-lo compatible amb el centre cívic. El nou equip de govern ha canviat l’ordre de prioritats i prioritza el Centre Cívic en perjudici del projecte educatiu. El poble ho ha de saber.

Lamentablement, com ja ens te acostumats l’actual equip de govern la participació ciutadana en aquest projecte ha estat nul·la, és una imposició. Independents per SQS-PM manté el seu ordre de prioritats i per això va votar en contra del projecte, aprovat solament amb els vot de CiU, i transcriu literalment el que es va llegir en el Ple.

JUSTIFICACIÓ DEL NOSTRE VOT

a)    Referent a la zona del Parc de l’Aigua:

Segons afirmacions fetes per vostès des de bastant abans de la campanya electoral del 2007 i durant tota ella, la zona del Parc de l’aigua s’ha de preservar, recordin el seu eslògan “Salvem el Parc de l’Aigua” perquè “és una zona emblemàtica”. També van donar dades molt concretes i van adjuntar un document gràfic que “demostra la perillositat de la situació i la manca de sensibilitat cap a la seguretat dels infants i professorat de l’escola” afirmant que és una zona inundable amb un “alt nivell de risc”.

I per últim es queixaven de que tallàvem arbres per construir l’escola en la zona nordoest del Parc de l’Aigua. Segons el projecte presentat alguns dels arbres que ara hi són seran tallats, el que no té massa importància (ni ara ni abans) perquè no es tracta d’un bosc sinó d’arbres aïllats, cap d’ells “emblemàtic”.

Això demostra que l’actual equip de govern diu, quan li convé, allò que li convé i allà on li convé, considerant-se lliure de fer, quan li convingui, allò que li convingui i allà on li convingui. El resultat és que sempre falten a la veritat en pro d’aquest “principi de conveniència”.

b) Referent a la ubicació del Centre Cívic:

El nou projecte de Centre Cívic envaeix els terrenys destinats a l’edificació de la nova escola. • L’escola és una herència indesitjada i feixuga per l’actual equip de govern de CiU, la mateixa formació política a la que pertanyien els equips de govern anteriors a 2007 que van tancar la única escola del poble sense fer cap esforç per mantenir l’equipament educatiu. L’actual alcalde ha format part d’aquests equips de govern i mai ha defensat la necessitat de l’escola.

La conseqüència urbanística d’aquesta desatenció manca de previsió d’espais en el planejament urbanístic on es pugui construir una escola. No hi ha més que dos: el Parc de l’Aigua i un terreny proper a l’estació depuradora d’aigües residuals (Paratge de Les Torras). • Aquesta manca de previsió urbanística demostra el total desinterès dels ajuntaments anterior a 2007 per l’equipament escolar tant amb el tancament de l’escola com amb la negligència que comporta no obrir una escola nova a la vista del creixement del cens de població (i per tant d’infants), doncs es tracta d’un servei imprescindible abans i, encara més, ara quan ens trobem immersos en la “societat de l’informació”.

La construcció de la futura escola és previsiblement inviable a la vista de que:

a)     L’informe de Medi Ambient es desfavorable.  L’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), només és favorable (amb reserves) pel que fa a l’abastament d’aigua potable i a l’evacuació d’aigües residuals. Pel que fa a la inundabilitat, s’informa  favorablement sempre que es garanteixi que la cota mínima edificable es situï per damunt de la 584.4.

Aquest extrem per l’equip de govern ha estat ocultat (com de costum), de forma conscient i deliberada, al poble en el Butlletí Informatiu, manipulant l’informació de forma indeguda.

o Posant a sobre d’un plànol les condicions posades per l’ACA resulta:

1 Si es deixen els 25 metres de distància de la carretera (respectant la distància de seguretat prevista a la Llei de Carretes) tot el  terreny restant queda per sota de la cota 584’4 i no és edificable, per envair la zona inundable.

2 Si es deixen només que 10 metres de distància des de la carretera (amb el perill que representa reduir la zona de seguritat), el terreny queda reduït a només 1.820 m2 per ubicar l’escola, la llar, la biblioteca, els patis i la zona d’aparcament.

Cal recordar que Educació ve exigint la cessió d’un terreny urbá amb mínim de 4.500 metres quadrats utilitzables.

3 El compliment de la normativa de seguretat respecte la carretera i d’inundabilitat respecte la llera fa inviable l’utilització del terreny tan imprudentment adquirit per l’ajuntament sense comptar amb informes previs respecte la seva viabilitat i on s’han invertit ja al voltant de 180.000 € per ubicar un equipament escolar provisional, precari i que ja s’albira insuficient pel curs 2010-2011.
• Mentre tot això no estigui clar, concretat i acceptat per tots els organismes competents, no es pot pretendre la construcció del Centre Cívic dins de l’únic terreny disponible on és possible ubicar l’escola, havent acceptat Educació la
edificació de la nova escola en el Parc de l’Aigua.

Mancances

En aquest projecte del Centre Cívic, no s’ha tingut en compte:
• la utilització i la rendibilitat social. En principi, l’escola i el centre cívic es compartien, per tant, s’utilitzaven diàriament i se’ls hi treia un rendiment intens tant a l’escola amb la seva biblioteca i pista esportiva com al Centre Cívic, el Centre Mèdic, la Biblioteca, la Pista Polivalent. Estava previst un conveni per l’utilització durant els dies feiners d’instal·lacions del Centre Cívic per l’Escola i d’instal·lacions de l’escola per el poble durant els festius i les vacances escolars.
• la dimensió del poble que no es pot permetre una inversió de 1.800.000 € per un Centre Cívic immens i desproporcionat, i aïllat amb un baix índex d’utilització amb els costos de vigilància, manteniment i conservació que això comportarà
diàriament, mentre l’escola sobreviu comprimida en un terreny insuficient. La utilització compartida d’ambdues instal·lacions és la única resposta raonable i sostenible.
• tal i com està previst, el Centre Cívic projectat no soluciona cap de les primeres necessitats que té el poble (encara que satisfà algun deliri de grandesa), planteja una carga econòmica molt important ja que les subvencions amb les que es pot
comptar pels pròxims cinc anys no superen els 744.000 €, aproximadament. La resta, 1.056.000 €, aproximadament (si no hi ha desviació sobre el pressupost) ho tindrà que pagar el poble amb un carregós endeutament per una instal·lació que es preveu poc utilitzada.
• la dispersió geogràfica que ja patim desaconsella afegir-hi més instal·lacions disperses. Concentrar, ajuda a reduir  despeses i a donar més bon servei.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button