Bloqueig a la informació municipal

Les actes dels Plens un cop aprovades s’envien a Governació. A data d’avui, no se sap quins són els redactats definitius que l’ajuntament ha enviat a Governació dels Plens celebrats els dies 10 de juliol 2007, 14 de Setembre 2007, 18 d’octubre 2007, 21 de desembre 2007, 9 de febrer 2008 i 14 de març 2008, i no sabem si consten en ’acta les motivacions dels vots emesos pels ISQS-PM.

Els Independents per SQS-PM han demanat varies vegades les actes definitives d’aquests plens i encara no han estat entregades, ni contestades les instàncies presentades.

Actes dels Plens celebrats L’Ajuntament segueix sense donar compte de tots els decrets d’alcaldia fets de juny a desembre del 2007 i dels 13 primers decrets del 2008.

Decrets d’alcaldia Segons el que es va acordar en el ple de 10 de juliol de 2007, cada mes es celebren dos juntes de govern. És obligat que es doni còpia d’aquestes actes a tots els regidors. La llei obliga a entregar-les al cap de 10 dies de la seva celebració.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button