El terreny del Cerdà no és idoni

Aquest terreny, té 14.044’38 m2 i està qualificat com a rústic. L’ajuntament va iniciar un expedient de requalificació urbanística, aturat des del Ple del 12 de desembre 2008 fins que s’obtinguessin tots els informes imprescindibles per a la requalificació. Aquests informes s’havien de tenir abans de la compra del terreny.

L’informe de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de data 15 de desembre 2008 no permet edificacions (incloses tanques perimetrals) per sota de la cota 584.4 sobre el nivell del mar.

Aquesta cota es determina per la cota d’inundabilitat Q500 més 50 centímetres. Degut als límits imposats per la carretera (13 metres, com a mínim) i per la llera de la Riera Tenes (cota 584’4) la superfície edificable queda reduïda a 874’41 metres quadrats, molt inferior al 5.500 metres quadrats que demana el Departament d’Educació, i és insuficient per ubicar, degudament vallada l’escola amb el seus patis i instal·lacions auxiliars. Això sense comptar l’accés des de la carretera, l’aparcament de vehicles, i sense incloure la Llar d’Infants. La ratlla vermella delimita la cota 584’4 sobre el nivell del mar i la zona de color rosa representa una superfície de 5.500 metres quadrats. La major part d’aquesta superfície està per sota de la ratlla vermella.

L’informe del Departament de Medi Ambient del 17/03/2009 és desfavorable a la ubicació de l’escola al terreny de “El Cerdà” i demana a l’ajuntament que proposi terrenys alternatius.

L’ajuntament ha fet elaborar un nou informe on s’estudien cinc possibles ubicacions de la nova escola de les quals una és, com no podia ser d’altra manera, el terreny d’El Cerdà, l’altre el Parc de l’Aigua i les tres que resten són absurdes i no tenen altre finalitat que la de justificar la decisió de l’actual equip de govern de comprar el terreny a “El Cerdà”. Per aconseguir això, tant l’informe de sostenibilitat ambiental emès per l’ingenyeria LAVOLA 1981, S.A. com el Text Refós de la Modificació Puntual elaborat per ADEMA CANELA COMELLA ARQUITETES ASSOCIATS, S.A. no tenen en compte la limitació d’edificacions (inclòs el vallat perimetral) que imposa la cota 584’4. Presumiblement no és un oblit casual.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button