CiU comença l’escola per la teulada

El projecte de l’escola endegat per l’ex alcaldessa Assumpta Camps estava previst al Parc de l’aigua i disposava de tots els informes
i permisos per construir aquests equipaments públics. Un terreny que ja era municipal i no suposava cap despesa a l’erari públic i on estava previst concentrar-hi un conjunt de serveis municipals per Sant Quirze.

Ara CiU fa pagar al poble 100.000 € de més per la compra de la Finca del Cerdà, més les despeses per la transmissió de la propietat, el canvi del planejament i les obres d’anivellació del terreny, i encara no sap si obtindrà els permisos legals per a la  construcció de l’escola.
Darrera de l’anul·lació del projecte de l’escola al Parc de l’Aigua i del nou projecte a la finca del Cerdà podrien haver-hi interessos urbanístics que el poble no coneix. Per començar, no s’entén que l’alcalde compri un terreny per un equipament tant important com és una escola sense demanar tots els informes preceptius als organismes públics que han d’autoritzar i controlar la seva ubicació, construcció i funcionament.
Així doncs, l’expedient no disposava de l’informe del Servei de Carreteres Provincials de la Diputació de Barcelona, ni el de l’Agencia
Catalana del Aigua, ni el del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ni el de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat
de Catalunya ni el del Departament de Medi Ambient, Patrimoni Natural ni tampoc va instruir un expedient administratiu previ on constés el valor pericial del terreny amb l’informe del Departament de Governació al tractar-se d’una compra directa. Per tant, es parteix d’una actuació inicialment irregular que l’Ajuntament ha intentat subsanar sobre la marxa.
L’escrit d’al·legacions també denuncia l’actitud del govern municipal que amaga la informació de la compravenda de la finca. Segons el text, cinc dies després de la compra del terreny, el Grup Polític ISQS-PM va preguntar pel valor de la finca en un ple i la resposta va ser “el de mercat”; també es va preguntar sobre la superfície i la resposta va ser “tothom ja coneix el terreny que es compra” i a la pregunta de què passaria si resultés que aquest terreny no fos apte per a construir una escola, la resposta va ser “en buscarem un altre”.

Val a dir que el contracte de compravenda, Indpendents el vàrem aconseguir a través del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona al cap de vuit mesos de la signatura de compra.

No hay comentarios

Agregar comentario

Tweeter button Facebook button Linkedin button Delicious button Flickr button